Algemene Voorwaarden Opdrachtnemer

Artikel 1 – Definities
1.1. Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
1.2. Open training: Een training geïnitieerd door Opdrachtnemer waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.
1.3. Overige training: Alle trainingen die niet onder lid 1.1 en lid 1.2. vallen.
1.4. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.
1.5. Opdrachtnemer: Opdrachtnemer
1.6. Opdracht: een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. En eveneens van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht tot de dienstverlening.

Artikel 3 – Verplichting Opdrachtgever
De opdrachtgever verschaft opdrachtnemer naar beste weten en kunnen die informatie die Opdrachtnemer nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht en/of training.

Artikel 4 – Trainingen – Honorarium
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Opdrachtnemer zullen worden vastgesteld.

Artikel 5 – Trainingen – tarieven
Een lijst met de thans geldende tarieven voor de werkzaamheden is op verzoek van Opdrachtnemer beschikbaar. Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven (periodiek) te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, hebben de opdrachtgever en Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
De gehanteerde tarieven zijn richtbedragen. In geval Opdrachtnemer meer tijd dan gebruikelijk aan een opdracht besteedt, is zij gerechtigd het meerdere in rekening te brengen. Opdrachtnemer is gerechtigd bij aanvang van de werkzaamheden een voorschot te verlangen. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd een honorarium in rekening te brengen indien een gegeven opdracht wordt ingetrokken.

Artikel 6 – Trainingen – betaling declaratie
Met betrekking tot de verrichte werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een declaratie. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.

Artikel 7 – Trainingen – akkoord verklaring
Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 – Open training: Aanmelding en betaling
8.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een training van Opdrachtnemer door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via www.lifeengineer.nl
8.2. Indien een persoon een optie op een training neemt, dan is dat zowel voor Opdrachtnemer als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een training.
8.3. Indien Opdrachtnemer de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training tot stand.
8.4. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
8.5. Opdrachtnemer brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training te voldoen (ik bedoel hiermee UITERLIJK, ook al geldt de 14 dagen regeling. Is dat dan okay?). Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer, waarin termijn betaling wordt overeengekomen. Betaling in termijnen kan uitsluitend via een incasso opdracht.
8.6. Opdrachtnemer heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.
8.7. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Opdrachtnemer.

Artikel 9 – Open training: Annulering, verhindering en wijziging
9.1. Opdrachtgever kan tot 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst de training zonder kosten annuleren.
9.2. Annulering door opdrachtgever (na 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst) dient altijd schriftelijk (per de eerste van de maand) te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop Opdrachtnemerde schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
1. Tot 8 weken voor aanvang van de training: 10%
2. Tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de training: 50%
3. Binnen 4 weken voor aanvang van de training: 100%
9.3. Opdrachtgever is gerechtigd om de gehele training te verplaatsen naar een passende datum onder betaling van een transferfee van €199,-
9.4. Indien opdrachtgever verhinderd is deel te nemen aan de gehele training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training wordt aangemeld bij Opdrachtnemer en voldoet aan de toelatingseisen.
9.5. Indien opdrachtgever verhinderd is deel te nemen aan enkele dagen van de training heeft de opdrachtgever het recht deze dagen, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de training, in te halen in een overeenkomstige open training.
9.6. Opdrachtnemer heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van opdrachtgever te weigeren. Opdrachtnemer zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.
9.7. Opdrachtnemer heeft het recht om een training te annuleren. Opdrachtnemer zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.
9.8. Opdrachtnemer heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een training te wijzigen. Indien de nieuwe datum of locatie niet passend is voor de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht deze dagen, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de training, in te halen in een overeenkomstige open training.

Artikel 10 – Overige training: Overeenkomst
10.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer.
10.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.
10.3. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 – Overige training: Betaling
11.1. Na het ontvangen van de door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt Opdrachtnemer een factuur aan opdrachtgever.
11.2. Opdrachtgever dient de trainingskosten uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer waarin gespreide betaling wordt overeengekomen. Gespreide betaling is enkel met een incassoopdracht mogelijk.
11.3. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingskosten door Opdrachtnemer is ontvangen, kan Opdrachtnemer de training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.
11.4. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Opdrachtnemer.
11.5. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

Artikel 12 – Overige training: Verplaatsing en annulering
12.1. Een training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.
12.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Opdrachtnemer zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal Opdrachtnemer de door opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.

Artikel 13 – Vervanging trainer/inschakeling derden
13.1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat bij een training minimaal 1 trainer aanwezig is, die bij verhindering vervangen wordt door een andere trainer.
13.2. Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van diensten van derden.
13.3. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van een derde, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
13.4. Indien Opdrachtnemer aantoont, zorgvuldig te zijn geweest in de selectiekeuze, is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.
13.5. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden. (hoezo zou je die eruit laten?)

Artikel 14 – Aansprakelijkheid / klachtenprocedure
14.1. Opdrachtnemer spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
14.2. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd. (lastig? Hoezo?)
14.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
14.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. (lijkt mij heel helder toch?)
14.5. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
14.6. Indien opdrachtgever een klacht heeft over Opdrachtnemer, diens personeel of voor Opdrachtnemer werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op www.lifeengineer.nl (ja als ik deze alg. Voorwaarden erop zet, komt er ook aan klachtenprocedure op)
14.7. In geval een training wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten die uit hoofde van de training aan de opdrachtnemer verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 15 – aanvullende opdrachten
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 16 – Afwijking van algemene voorwaarden
Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer.

Artikel 17 – Nederlands Recht
Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

Artikel 18 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer, diens personeel en voor Opdrachtnemer werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Opdrachtnemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 19 – Intellectuele eigendom
19.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
19.2. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan Opdrachtnemer.

Artikel 20 – taal
Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Duits en Engelse taal beschikbaar. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Share This